ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GRAPEFINE.NL B.V.

 
1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam, nummer 35029046, en zijn te downloaden via onze website.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Grapefine.nl B.V.
1.3 Alleen schriftelijk overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden worden erkend.
1.4 Grapefine.nl B.V. heeft de bevoegdheid deze voorwaarden te wijzigen.
 
2. Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten.
2.1 Alle aanbiedingen van Grapefine.nl B.V. zijn vrijblijvend.
2.2 Alle aanbiedingen zijn op basis van beschikbaarheid.
2.3 Een overeenkomst komt alleen tot stand na acceptatie door Grapefine.nl B.V.
2.4 Voor alle overeenkomsten geldt dat de wederpartij 18 jaar of ouder is.
2.5 De vermelde prijzen zijn inclusief accijns en BTW. Bezorgkosten worden berekend voor orders met een orderbedrag beneden een, op de website vermeld minimum.
2.6 Betaling dient vooraf te geschieden. De faktuur wordt u per e-mail toegezonden. Als datum van betaling geldt de datum van de bijschrijving op de bankrekening van Grapefine.nl B.V.
2.7 In geval van prijswijziging door Grapefine.nl B.V. in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan bent u gerechtigd uw bestelling te annuleren binnen tien dagen na de mededeling van de prijsverhoging. Grapefine,nl B.V. zal de gedane betaling direkt terugstorten.
2.8 Het eigendom van geleverde produkten gaat pas over als u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Grapefine.nl B.V. verschuldigd bent hebt voldaan.
2.9 Voor het niet correct overkomen van bestellingen of mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen u en Grapefine.nl B.V. danwel tussen Grapefine.nl B.V. en derden is Grapefine.nl B.V. niet aansprakelijk tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Grapefine.nl B.V.
2.10 De informatie die op de website van Grapefine,nl B.V. wordt gepubliceerd is ter informatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 
3. Levering.
3.1 Levering geschiedt uitsluitend binnen Nederland binnen zeven dagen na ontvangst van de betaling
3.2 De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding, wel om uw bestelling te annuleren. In dat geval wordt de betaling direkt teruggestort.
3.3 Als de overeengekomen levertermijn wordt overschreden ontvangt u daarvan per email zo spoedig mogelijk bericht.
3.4 Levering geschiedt op het door u bij de bestelling opgegeven adres. Bij geen gehoor wordt telefonisch overleg gepleegd over de afwikkeling van de levering.
3.5 Grapefine.nl B.V. is bevoegd om de uitvoering van uw bestelling uit te besteden.
 
4. Reclames.
4.1 Grapefine.nl B.V. zal eventuele klachten zo spoedig mogelijk trachten op te lossen en u daarvan op de hoogte houden.
4.2 Vanaf het moment van levering gaat het risico van het produkt op u over.
4.3 Als is aangetoond dat de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft Grapefine.nl B.V. de keuze tot vervanging door nieuwe danwel de faktuurwaarde direkt terug te storten.
4.4 Als u een produkt niet wenst af te nemen heeft u het recht om het produkt binnen zeven dagen op eigen kosten te retourneren.
4.5 Terugbetaling van retourzendingen vindt uitsluitend plaats als deze in onbeschadigde staat aankomen bij Grapefine.nl B.V.
4.6 Iedere aansprakelijkheid van Grapefine.nl B.V. vervalt als de produkten doorgeleverd zijn aan derden.
 
5. Overmacht
5.1 Grapefine.nl B.V. heeft het recht om in geval van overmacht de uitvoering van de bestelling op te schorten danwel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt u via email meegedeeld. Grapefine.nl B.V. is in dat geval niet schadeplichtig.
5.2 Als overmacht geldt iedere tekortkoming die niet aan Grapefine.nl B.V. kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld.
 
6. Privacy
6.1 Grapefine.nl B.V. respecteert de privacy van de gebruiker van haar website.De door u verstrekte informatie wordt alleen gebruikt met uw toestemming en wordt niet aan derden verkocht. Wel kunnen deze aan derden ter beschikking worden gesteld in verband met de uitvoering van uw opdracht.
6.2 Gegevens worden tevens gebruikt om u te informeren over de ontwikkeling van het bedrijf, speciale aanbiedingen en akties. Als u geen prijs stelt op dit kontakt kunt u ons dat via email laten weten. info@grapefine.nl of per fax 075-6700429
6.3 De werknemers van door Grapefine.nl B.V. ingeschakelde derden zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respekteren.
6.4 Verwerking van de gegevens zal geschieden in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.
 
7. Intellectueel eigendom
7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Grapefine.nl B.V. geleverde produkten en de door haar ontwikkelde website, publicatiematerialen en afbeeldingen dienen gerespecteerd te worden.
7.2 Iedere vorm van gebruik van deze rechten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming vooraf van Grapefine.nl B.V.
 
8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
8.1 Op alle overeenkomsten met Grapefine.nl B.V. is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter te Haarlem.
8.3 Grapefine.nl B.V. richt zich op de gedragscode van de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie